Let's get started

Where do you want to stay?

huayphai10

น้ำตกห้วยไผ่ อยู่ห่างจากทองฮักเฮ้าส์รีสอร์ทขึ้นที่อุทยานฯ ในส่วนเส้นทางเดินเท้าประมาณ 3 กิโลเมตร

อยู่ใกล้ ๆ กับที่ทำการอุทยานฯ ส่วนที่ 1 เป็นเส้นทางเดินเท้าเข้าไปจนถึงน้ำตกประมาณ 2 กิโลเมตร หรือเดินย้อนกลับมาจากที่ทำการอุทยานฯ ส่วนที่ 2 เป็นเส้นทางเดินข้างๆ ลำห้วยมาเรื่อยๆ ประมาณ 4 กิโลเมตร

huayphai1

huayphai2

huayphai3

huayphai4

huayphai5

huayphai6

huayphai7

huayphai8

huayphai9